محاسبه کننده شانس دریافت ویزا

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

برای کدام کشور یا چه نوع ویزایی قصد اقدام دارید؟

آیا سابقه بیمه تاًمین اجتماعی بیشتر از یک سال دارید؟


آیا پاسپورت و یا اقامت از کشور دیگری برخوردار هستید؟


آیا سند ( واحد مسکونی و یا تجاری ) به نام خودتان دارید؟


آیا تاکنون سابقه ریجکت ( مردود شدن توسط سفارت ) از همین کشوری که قصد دریافت ویزا دارید را داشته اید؟


آیا تاکنون در این کشور اُور بوده اید؟ ( حضور یا اقامت بیشتر از تاریخ ویزا )

آیا تاکنون توسط سایر سفارت ها ریجکت شده اید؟ ( مردود شدن در دریافت ویزا توسط سایر کشورها )

مبلغ تمکن مالی ( سرمایه مانده در حساب ) :

سفرهایی که تاکنون داشته اید؟ ( سفر اول )

سفرهایی که تاکنون داشته اید؟ ( سفر دوم )

سفرهایی که تاکنون داشته اید؟ ( سفر سوم )

سفرهایی که تاکنون داشته اید؟ ( سفر چهارم )

سفرهایی که تاکنون داشته اید؟ ( سفر پنجم )

سفرهایی که تاکنون داشته اید؟ ( سفر ششم ) :